Đào tạo nâng cao

COMIT cung cấp dịch vụ Đào tạo nâng cao bao gồm:

 

•  Đào tạo về phương pháp luận và nguyên tắc đo kiểm

•  Đào tạo nâng cao cho người sử dụng

•  Đào tạo trong nước hoặc tại nhà máy

Totals: 1787967

Pageviews: 2144403

Online: 25